Privacy verklaring

KDS
De privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door B.V. Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector (KvK 30161891), hierna aan te duiden als KDS. Voor KDS is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. KDS respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving worden behandeld.

Welke gegevens verwerkt KDS?
KDS verwerkt persoonsgegevens in het kader van de vleeskeuring die wordt verricht in opdracht van en onder toezicht van NVWA, overige werkzaamheden ten behoeve van NVWA en de BSE-monsterneming.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– naam en adresgegevens, emailadres en telefoonnummer;
– EG-erkenningsnummer;
– gegevens voortvloeiend uit de (postmortem keurings)werkzaamheden voor de NVWA en de BSE monsterneming;
– Overige persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt.

KDS verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Wat is de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking door KDS?
KDS verwerkt uitsluitend persoonsgegevens op grond van:
1. uw toestemming;
2. voor de uitvoering van de met u en/of NVWA gesloten overeenkomst;
3. het voldoen aan wettelijke verplichtingen, en/of
4. de behartiging van gerechtvaardigde belangen van KDS of een derde, in het kader van de normale bedrijfsvoering en het versturen van nieuwsberichten.

KDS verwerkt uw persoonsgegevens voor een of meer van de volgende doeleneinden:
1. het uitvoeren van de met u en/of NVWA gesloten overeenkomst(en);
2. het voeren van administratie, het hanteren van een kwaliteitssysteem, alsmede andere activiteiten van intern beheer;
3. om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen;
4. de uitvoering van (post mortem) keuringshandelingen in opdracht van de NVWA;
5. voor de afhandeling van uw aanvraag tot informatie;
6. voor het kunnen verzenden van digitale nieuwsberichten van KDS;
7. voor het voldoen van wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht;
8. het behandelen van geschillen, onderzoeksdoeleinden, het doen uitoefenen van audits en accountantscontrole.

Als de persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming, kan deze toestemming op elk moment worden ingetrokken.

Worden persoonsgegevens uitgewisseld met derden?
KDS verstrekt persoonsgegevens verkregen bij of samenhangend met de uitvoering van (post mortem) keuringshandelingen en BSE-monstername aan de NVWA. De privacyverklaring van de NVWA is te vinden op de website www.nvwa.nl.

Vindt er geautomatiseerde besluitvorming en/of profiling plaats?
KDS maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profiling.

Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?
KDS bewaart uw persoonsgegevens gedurende de looptijd van uw overeenkomst met KDS en na beëindiging daarvan nog maximaal 7 jaar, tenzij er redenen zijn voor een kortere of langere bewaarperiode of contractueel een andere bewaartermijn is afgesproken. Bij gebreke van een overeenkomst worden uw persoonsgegevens bewaard gedurende de periode dat het nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Hoe worden de gegevens beveiligd?
KDS zal passende technische en organisatorische maatregelen (doen) nemen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. In dat kader zijn diverse maatregelen genomen, waaronder een geïmplementeerd beveiligingsbeleid.

Wat zijn uw rechten?
Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u diverse rechten, welke door KDS worden gerespecteerd. Deze rechten omvatten het recht de door KDS verwerkte persoonsgegevens in te zien en het recht om gegevens te corrigeren als deze gegevens niet (langer) juist zijn. Ook kunt u vanwege uw specifieke situatie bezwaar maken tegen bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens, indien de verwerking niet gebaseerd is op uw toestemming, de uitvoering van een gesloten overeenkomst of het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Voorts kan u, onder de voorwaarden zoals genoemd in de AVG, een verzoek doen tot verwijdering van persoonsgegevens of het beperken van de verwerking ervan. Tot slot heeft u het recht op dataportabiliteit. Vragen of verzoeken in dit kader zal KDS in beginsel binnen een maand beantwoorden, waarbij deze termijn door omstandigheden kan worden verlengd tot drie maanden.

In aanvulling op bovengenoemde rechten, heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen
Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op de website van de KDS.

In geval van tegenspraak tussen uw overeenkomst met KDS en deze Privacyverklaring prevaleert de overeenkomst.

Contactgegevens
Als u vragen heeft over deze Privacyverklaring of ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens: info@bvkds.nl of tel 088 998 4392.

KDS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@bvkds.nl.

Versie d.d. mei 2019