PM Roodvleeskeuring

De 350 officiële assistenten van KDS verzorgen samen met de toezichthoudende dierenartsen van NVWA de keuring van geslachte varkens, kalveren, runderen, schapen, geiten, paarden en gekweekt wild.

Hiermee wordt door NVWA samen met KDS ondermeer uitvoering gegeven aan Verordening (EG) nr. 854/2004 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke voorschriften voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong (PbEG L 139).

KDS is geaccrediteerd voor de PM Roodvleeskeuringswerkzaamheden door de Raad voor Accreditatie, op basis van de internationale norm NEN-EN-ISO/IEC 17020 voor inspectieinstellingen. Het accreditatienummer is I247.